نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی آشکار کردن حیوانات

بازی آشکار و پنهان

آیا برای سفری هیجان انگیز به یک جنگل انبوه حاضرید؟

شما باید در هر معما چهار قطعه را به نحوی روی صفحه بازی که با تصاویر حیوانات پوشیده شده است بگذارید که فقط حیوانات مشخص شده در دفتر چه راهنما در آن جنگل انبوه پیدا باشند.

مناسب برای افزایش :

مهارت تفکر منطقی

برنامه ریزی استراتژیک

درک بصری و فضایی

 

آدرس کوتاه: