نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی دزد و پلیس

بازی دزد و پلیس

این بازی دارای 60 مرحله است که در هر مرحله طبق دفترچه راهنما، شما خانه ها و ماشین دزد را می چینید و با ماشین پلیسی که دارید باید راه را بر ماشین دزد سد کنید. یعنی باید شبکه مربعی را پر کنید.

آدرس کوتاه: