نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازی پنتومینو

بازی پینتومینو

در فامیل پُلی مینوها که تعداد مهره ­های مختلف آن بی­نهایت است، پنتومینوها حائز اهمیت زیادی هستند. زیرا با آن­ها می­توان مسائلی طرح کرد که نه خیلی ساده و نه خیلی مشکل محسوب می­شوند، پنتو­مینوها تنها می­توانند دوازده فرم را تشکیل دهند. با آنها می­توان بازی­های دونفره انجام داد یا با آنها اشکال زیادی ساخت. در دفترچه این بازی ، یک بازی دو نفره و اشکال زیادی که­ می­توان با مهره­ های پنتومینو ساخت آورده شده است.

آدرس کوتاه: