نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بانک سوالات - تورنی تیم

 

 

بانک سوالات

 

مرحله اول

سوالات سال 95:    چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دهم انسانی     دهم تجربی     دهم ریاضی

پاسخهای سال 95:     چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دهم انسانی     دهم تجربی     دهم ریاضی

سوالات سال 94:    چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دوم دبیرستان

پاسخهای سال 94:    چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دوم دبیرستان

سوالات سال 93:     چهارم     پنجم     ششم     هفتم     هشتم

 

مرحله دوم

سوالات سال 96:    چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دهم انسانی     دهم تجربی     دهم ریاضی

پاسخهای سال 96:    چهارم     پنجم     ششم     هفتم      هشتم     نهم     دهم انسانی     دهم تجربی     دهم ریاضی

آدرس کوتاه: