نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سوالات و پاسخ های مرحله دوم تورنی تیم سال 95-96

سوالات و پاسخ های مرحله دوم تورنی تیم سال 95-95 به صورت زیر است:

(پاسخ پایه هفتم تغییر یافت)

 

سوالات:

چهارم          پنجم          ششم          هفتم          هشتم          نهم          دهم انسانی          دهم تجربی          دهم ریاضی

 

پاسخ ها:

چهارم          پنجم          ششم          هفتم          هشتم          نهم          دهم انسانی          دهم تجربی          دهم ریاضی

 

 

 

 

آدرس کوتاه: